GDPR és Felhasználási feltételek

Az adatvédelmi szabályzat célja a www.vattayconstructions.hu honlapon található elérhetőségek útján a Szolgáltatóval kapcsolatot létesíteni kívánó személyek tájékoztatása – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a cég adatkezelési gyakorlatáról, adataik tárolásáról, kezeléséről és az érintettek ezzel kapcsolatos jogairól.
Az adatkezelésre vonatkozó szabályzat a https://vattayconstructions.hu/gdpr-afsz/ oldalon folyamatosan elérhető, változás esetén a módosítások itt kerülnek közzétételre.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja, illetve jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

KIK VAGYUNK?

Honlapunk címe: www.vattayconstructions.hu
E-mail: vattayp@gmail.com
Mobil: +36 30 200 7099
A weboldalt a Lakásotthon Kft. üzemelteti.
Ügyvezetők: Vattay Kristóf és Vattay Péter.

Cégünk Magyarországon került bejegyzésre, székhelyünk és telephelyünk címe: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3./208
Cégjegyzékszám: 01-09-329273
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Budapest
Adószám: 26507497-2-41

Webtárhelyünket a 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.) biztosítja.

MIÉRT ÉS MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK?

A Lakásotthon Kft. mint Szolgáltató és Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz a tudomására jutott személyes adatok védelme érdekében. Az adatokat bizalmasan kezeli, megvédi a jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, továbbítástól, módosítástól.

A weboldal szolgáltatásainak igénybe vételével a személyes adatok – a weboldal működésével kapcsolatos szolgáltatások igénybe vételéből származó adatok, kapcsolatfelvétel kezdeményezése során megadott adatok – rögzítése önkéntes hozzájáruláson alapul.
A weboldal megtekintéséhez, kapcsolatfelvétel kezdeményezéséhez regisztráció nem szükséges.

Az adatok kezelésének időtartama az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év, vagy az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásának időpontja.

Az adatokhoz a Szolgáltató dolgozói, vezető tisztségviselői, illetve a szolgáltatás teljesítésében vele szerződésben lévő partnerek férhetnek hozzá. (Az érintettek kérésére Szolgáltató erről teljeskörű felvilágosítást ad.)

KAPCSOLATI ŰRLAP

A kapcsolati űrlapok kitöltése során megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) a Szolgáltató kizárólag kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás céljából használja fel. Az adatok megadásakor az érintettek önkéntesen hozzájárulnak személyes adataik ezen célból történő kezeléséhez, mely hozzájárulást bármikor visszavonhatják (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Ha üzenetet küld nekünk a honlapunkon keresztül, akkor engedélyezheti a nevének, e-mail címének, és webhelyének mentését a cookie-kban. Ez az Ön kényelmét szolgálja, hogy ne kelljen újra kitöltenie az adatait, ha egy új üzenetet küld. Ezek a cookie-k egy évig őrződnek meg a gépén.

COOKIE-K

A cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyek tartalmazzák a webkiszolgáló által a webböngészőhöz küldött és a böngésző, a számítógép vagy a mobilkészülék merevlemezén tárolt, a web-böngésző által küldött azonosítót (betűk és számok). Az azonosítók minden alkalommal elküldésre kerülnek a szerverre, amikor a böngésző egy oldalt kér a kiszolgálótól.

A cookie-k arra szolgálnak, hogy a lehető legjobban böngészhessenek webhelyünkön, és a szerver emlékezzen az adataikra, beállításaikra, így nem kell újra és újra megadni azokat.

A cookie-k általában nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják a felhasználókat, de az Önről tárolt személyes adatok összekapcsolódhatnak a cookie-kban tárolt és információkkal.

Szolgáltatóink által használt cookie-k:
Szolgáltatóink cookie-kat használnak, és ezek a cookie-k tárolhatók a számítógépén, amikor meglátogatja honlapunkat.

Weboldalunk használatát Google Analytics segítségével elemezzük. A Google Analytics cookie-k segítségével gyűjti össze a webhely használatával kapcsolatos információkat. A honlapunkon összegyűjtött információkat arra használjuk, hogy statisztikákat készítsünk honlapunk használatáról. A Google adatvédelmi irányelvei a következő címen érhetők el: https://www.google.com/policies/privacy/.

A COOKIE-K ENGEDÉLYEZÉSE, LETILTÁSA

Itt engedélyezheti és letilthatja a harmadik féltől származó cookie-kat: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
Ha letiltja a cookie-kat a weboldalunkon, akkor elképzelhető, hogy nem férhet hozzá weboldalunk bizonyos területeihez és bizonyos funkciók, oldalak nem a szokásos módon fognak működni.

A böngészőjében kiválaszthatja, hogy elfogadja-e a cookie-kat. A különböző böngészők különböző kontroll lehetőségeket biztosítanak Önnek. Általánosságban elmondható, hogy a böngészőjében bármikor választhat, hogy elfogadja, visszautasítja vagy törli a cookie-kat amelyeket a webhelytulajdonos vagy az általa használt szolgáltatók, vagyis harmadik felek helyeztek el a gépén. Minden böngésző webhelyének tartalmaznia kell az erre vonatkozó utasításokat.

További információ: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Naprakész információkat kaphat a cookie-k blokkolásáról és törléséről a következő linkeken:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Az összes cookie blokkolása negatív hatással lehet számos webhely használhatóságára.
Ha letiltja a cookie-kat, nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját.

A weboldalunk által használt (nem harmadik fél cookie-jai) cookiek-kal kapcsolatos kérések, problémák kezelésével kapcsolatban a honlapunkon keresztül személyesen is felveheti velünk a kapcsolatot a következő email címen:vattayp@vattayconstructions.hu.

MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK AZ ADATOK FELETT?

Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint rendelkezhet az adathordozhatósághoz való jogáról.
A megadott személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását vagy zárolását bármikor kérheti a vattayp@gmail.com címre küldött e-mailben. A változtatásokról, módosításokról a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az érintettet a kérelem beérkezésétől számított 14 munkanapon belül.
Az érintett hozzájárulásának visszavonását követően a Szolgáltató a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek (pl. számviteli kötelezettségek) teljesítése érdekében a továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Ha az incidens magas kockázattal jár az érintett természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Info törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.,ugyfelszolgalat@naih.hu,(+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

Vattay Constructions - logo

Köszönjük üzenetét!

Megkeresése fontos számunkra.
Kollégánk a megadott elérhetőségek valamelyikén hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.